Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 grudnia 2019 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.