Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 marca 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.