Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 maja 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.