Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 lipca 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2018 r.