Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 lipca 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.