Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 października 2020 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.