Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku RatajePietrzyków-Pietrzyków Kolonia”, „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia”, „Wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia” i „Modernizacja w budynku domu podcieniowego w Pyzdrach” w kwocie łącznej 1.553.473,00 zł oraz kredytu długoterminowego na wkład własny ww. zadań inwestycyjnych w kwocie 1.485.327,00 zł.