Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 stycznia 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.