Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 listopada 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.