Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 marca 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.