Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 kwietnia 2021 r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.