Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie określa ustawa dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego[1].

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie:

Informacje sektora publicznego udostępniane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu mogą być wykorzystywane bezpłatnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Izba może nałożyć opłatę w wysokości i zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, stronie niezadowolonej przysługuje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Na decyzję wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy, przysługuje prawo wniesienia skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Prawo do sprzeciwu:

Wnioskodawcy, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje prawo sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Sprzeciw można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty. Złożenie sprzeciwu skutkuje wydaniem decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Złożenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może być złożony:

1)      w formie papierowej na adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

skrytka pocztowa nr 223; 60-967 Poznań 9

2)      elektronicznie na adres e-mail poznan@rio.gov.pl  

3)      za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ePUAP - RIO Poznań Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

przy wykorzystaniu formularza wniosku, który zawiera wymogi formalne określone ustawą.

 

Załączniki

1.    Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1446): https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1446

2.    Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

3.    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem o  ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 
 


 

[1] (Dz. U. z 2019, poz. 1446)