Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych Pani/a jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, z którym można się kontaktować pod adresem ul. Zielona 8. Adres dla doręczeń korespondencji: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, skrytka pocztowa nr 223, 60-967 Poznań 9, lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:

http://bip.poznan.rio.gov.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Torenc, z którą w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pod adresem email: iod@poznan.rio.gov.pl; lub listownie: na adres Administratora.

3. Dane osobowe Pani/a będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych.

4. Dane Pani/a przetwarzane obligatoryjnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych osobowych zwykłych oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO w zakresie danych osobowych wrażliwych oraz art. 94 pkt 9a i 9b w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy.

5. Podstawę prawną przetwarzania Pani/a danych w związku z rekrutacją stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 10 RODO oraz art. 22 1 Kodeksu pracy.

6. Odmowa udostępnienia przez Panią/a danych osobowych dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/a zatrudnienia spowoduje odpowiednio konieczność odstąpienia od nawiązania stosunku pracy, a w przypadku zawarcia umowy konieczność rozwiązania stosunku pracy.

7. Pana/ Pani dane będą udostępnione do obsługi doręczeń oraz podmiotom, z którymi Regionalna Izba Obrachunkowa zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Izbie systemów informatycznych.

8. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa, prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochronę danych osobowych gdy uzna Pani/a, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.