Kontrola gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków, ul. Turkusowa 1A w Koninie w zakresie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych sporządzonych za 2002r. z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych szkoły w 2002r. przeprowadzona została w I kwartale 2004r. w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Konin przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Józefa Sochę i Elżbietę Zarębską.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 2 marca 2004r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 4 maja 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.