Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 listopada 2004 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r.