Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 grudnia 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2004 r.