Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 października 2004 r. z kontroli problemowej za 2003 r.