Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 lipca 2004 r. z kontroli kompleksowej za 2002 r.