Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 grudnia 2004 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r. rozszerzonej problemowo o kontrolę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2002-2003