Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 marca 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2005 r.