Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 kwietnia 2007 r. z kontroli doraźnej sprawdzającej wykonanie wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr WK- 0911/69/2004 z dnia 9 czerwca 2005 r., rozszerzonej w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.