Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 czerwca 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2005 r.