Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 sierpnia 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.