Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 lutego 2004 r. z kontroli kompleksowej za 2002 r.