Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 grudnia 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.