Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 grudnia 2007 r. z kontroli problemowej obejmującej prawidłowość udzielania i rozliczania przez Miasto Konin dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w okresie 01.01.2006 r. - 30.06.2007 r.