Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 lutego 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.