Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 maja 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2007 r.