Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 sierpnia 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.